Tag Archives: کیش

کیش -آبان ۱۳۹۰

ما پنجشنبه ساعت ۱۲ پرواز داشتیم . ۱۰ دقیقه به ۱۲ با استرس و اضطراب رسیدیم فرودگاه و تازه فهمیدیم ۴۵ دقیقه تاخیر داره , اما در کل پرواز خوبی بود و راحت بودیم . هتل هم بسیار خوب و تمیز بود و من وسواسی رو کاملا راضی کرد . ناهار رو در هتل خوردیم […]